Spring naar inhoud

Privacy verklaring en disclaimer

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energie en Balans verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. Energie en Balans verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben
Energie en Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
Energie en Balans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:  het dossier moet minstens gedurende zeven (7) jaar na de laatste behandeling worden bewaard. In geval van behandeling van minderjarigen dient het dossier zeven (7) jaar worden bewaard, vanaf de datum van meerderjarigheid (achttien (18) jaar).

 Delen met anderen

Energie en Balans deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energie en Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Energie en Balans gebruikt functionele, analytische, tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marielle@energieenbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Energie en Balans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Energie en Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marielle@energieenbalans.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Energie en Balans, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                   Kraaienhorst 6

Postcode en woonplaats                                                  2402 SL Alphen a/d Rijn

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:            68849222

Telefoonnummer:                                                              06 – 41 49 28 30

E-mailadres:                                                                        marielle@energieenbalans.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en bijbehorend privacy verklaring en de algemene voorwaarden.

De door Energie en Balans,  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68849222 , verstrekte informatie op deze website is geen aanbod, advies of andere dienst.

De informatie die door Energie en Balans wordt verstrekt via deze website zou als betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Energie en Balans spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina’s geregeld te actualiseren, aan te vullen of te verbeteren.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Energie en Balans  kan niet garanderen dat de website volledig foutloos en ononderbroken haar werk doet. Zowel Energie en Balans als mede overige leveranciers van informatica aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website. Energie en Balans is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Energie en Balans zijn ontwikkeld waarnaar wordt verwezen of anderzijds verwijzen naar de website van Energie en Balans.

Energie en Balans is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of door de onmogelijkheid om een webpagina te raadplegen.

De afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van informatie verkregen via de website van Energie en Balans. De informatie  en mogelijk andere gegevens  mogen uitsluitend door de afnemer worden gebruikt. Deze informatie is niet overdraagbaar, mag niet verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder Energie en Balans hiervan op de hoogte te stellen.

De afnemer van informatie is verplicht alle aanwijzingen van Energie en Balans omtrent het gebruik van informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.


Klachtenregeling:
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik zijn/ben aangesloten.

Mijn praktijk is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.